Κρίσιμες ημερομηνίες

1 Σεπτεμβρίου 2019 1 Ιουνίου 2019 - Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων (ολοκληρωμένων εργασιών) για κρίση

1 Σεπτεμβρίου 2019. Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων (ολοκληρωμένων εργασιών) από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εισηγητές, στην Οργανωτική Γραμματεία. H Οργανωτική Γραμματεία προωθεί τις εργασίες στους Κριτές. Αφού λάβει την κρίση τους, την κοινοποιεί στους υποψήφιους εισηγητές. Η κρίση μπορεί να είναι:

α) Η εργασία γίνεται αποδεκτή, ως έχει (χωρίς διορθώσεις).

β) Η εργασία θα γίνει αποδεκτή, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις.

γ) Η εργασία να μεταφερθεί/να ενταχθεί στην κατηγορία: Αναρτημένη Ανακοίνωση, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις

δ)  Η εργασία να μεταφερθεί/να ενταχθεί στην κατηγορία: Αναρτημένη Ανακοίνωση, χωρίς άλλες διορθώσειςς

ε) Η εργασία να παραπεμφθεί σε επόμενο συνέδριο ή να μη γίνει δεκτή.


Αν προκύψουν οι προαναφερόμενες περιπτώσεις (β) και (γ), δίνεται χρονική προθεσμία στους υποψήφιους εισηγητές (αυτών των περιπτώσεων) ώστε να προβούν στις προτεινόμενες διορθώσεις και να επιστρέψουν τα νέα κείμενά τους, στην Οργανωτική Γραμματεία. Η Οργανωτική Γραμματεία προωθεί τα νέα κείμενα των υποψήφιων εισηγητών στην Επιστημονική Επιτροπή (όπου έχει επισημανθεί ανάγκη νέας κρίσης). Ακολουθούν (ανά δεκαπενθήμερο παραλαβής) κρίσεις από τους Κριτές. Παραλαβή των τελικών κρίσεων και διαβίβασή τους στους υποψήφιους εισηγητές τις επόμενες μέρες.

 

30 Σεπτεμβρίου 2019: Oλοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, τερματίζεται η διαδικασία κρίσης και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος συμμετοχών.

 

10 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση του προγράμματος

Ανακοίνωση του προγράμματος: Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου την 10η Οκτωβρίου 2019

 

2-3 Νοεμβρίου  2019: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 

Ως το τέλος Δεκεμβρίου 2019: Έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών (eBook/pdf με ISBN)

Ο τόμος πρακτικών του συνεδρίου, θα εκδοθεί μετά την πραγματοποίησή του. Θα είναι σε ebook/pdf, με αριθμό ISBN. Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους εγγεγραμμένους εισηγητές (με download link)