Κρίση εργασιών

Οι εργασίες θα κριθούν σε ολοκληρωμένο κείμενο.

 

Μια εργασία μπορεί να κριθεί:

- Αποδεκτή, χωρίς διορθώσεις.

- Αποδεκτή, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις.

- Να μετατραπεί σε Αναρτημένη Ανακοίνωση, αφού γίνουν οι προτεινόμενες διορθώσεις

- Να μετατραπεί σε Αναρτημένη Ανακοίνωση, χωρίς διορθώσεις

- Να μη γίνει δεκτή

Στην κρίση θα ληφθούν υπόψη:

1. Η πρωτοτυπία της κρινόμενης εργασίας.

2. Η συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου.

3. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο από εκπαιδευτική άποψη και το εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη.

4. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστή δόμηση και η συνοχή του κειμένου και η εκφραστική σαφήνειά του.

5. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.

6. Η ανάπτυξη και στήριξη του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο (όπου είναι απαραίτητο).

7. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η επιχειρηματολογία. Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας (*). Θα γίνει έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.

9. Η συμμόρφωση με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης κειμένου (το συνεδριακό υπόδειγμα είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: http://lifelonglearning.gr/ypodeigma.doc)

10. Περίπτωση plagiarism. Δεν γίνεται δεκτή η εργασία. Η ιδιοποίηση πνευματικού έργου τρίτων, χωρίς αναφορά στην αρχική πηγή, είτε αυτό γίνεται με πρόθεση είτε χωρίς, ελέγχεται για "πλαγιαρισμό". (Ο συγγραφέας μπορεί να παραθέσει άλλες εργασίες του ως βιβλογραφικές πηγές.)