Κατηγορίες επιζητούμενων εργασιών (Πλήρη κείμενα)


Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν για κρίση προτάσεις συμμετοχής στο συνέδριο (με ολοκληρωμένη εργασία), σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου, που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισηγήσεις - Ως 8 σελίδες Α4

Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Να μην ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

Σύντομες Aνακοινώσεις - Ως 6 σελίδες Α4

Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή επιμέρους τμήματά τους που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να μην ξεπερνούν τις 6 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

Διδακτικά Σενάρια & Καλές Πρακτικές - Ως 6 σελίδες Α4

Το συνέδριο δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών. Ένα διδακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις συνθήκες υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, τον τρόπο υλοποίησης βήμα-βήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, πιθανά φύλλα εργασίας και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σενάριο. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με τη χρήση-υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες) και των Καινοτόμων Δράσεων. Στη θεματική των διδακτικών σεναρίων περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών και όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων ή των Καινοτόμων προγραμμάτων που εκπονούνται συμπληρωματικά (Όπως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Ευέλικτη Ζώνη κ.λπ.). Εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Δηλαδή, μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε τομείς όπως Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, οι διασχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούσαν ν να ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.

Παρουσιάσεις Eκπαιδευτικού Λογισμικού - Ως 6 σελίδες Α4

Θεωρητικό κείμενο και λογισμικό. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή καλούν εκπαιδευτικούς που έχουν κατασκευάσει δικό τους εκπαιδευτικό λογισμικό (κι όχι εφαρμογές σε εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά - που οι εργασίες αυτές ανήκουν στα διδακτικά σενάρια), να το παρουσιάσουν ενώπιον των σύνεδρων, μέσα σε 15 λεπτά. Απαιτείται θεωρητικό κείμενο τεκμηρίωσης του λογισμικού. Π.χ. τη διδασκαλία ποιου διδακτικου αντικειμένου επιτυγχάνουν - εξυπηρετουν, την πορεία διδασκαλίας στηριγμένη σε θεωρίες μάθησης, συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχούς διδασκαλίας, βιβλιογραφικές αναφορές.


 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας στο συνέδριο  - e-Presentations)

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ομιλητή στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία. Ο ομιλητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εργασίας του και αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, στη συνέχεια θα αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εργασίας του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Το κείμενο της εργασίας θα περιληφθεί στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου. Το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας θα αναρτηθεί στο κανάλι βίντεο του Συνεδρίου, στο youtube. Περισσότερα για την ηλεκτρονική εισήγηση εδώ.

Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις ως 8 σελίδες Α4 -

Ηλεκτρονικές Σύντομες Ανακοινώσεις ως 6 σελίδες Α4

Ηλεκτρονικά Διδακτικά Σενάρια/Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές ως 6 σελίδες Α4

Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού, ως 6 σελίδες Α4
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (πόστερς), ως 6 σελίδες Α4

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερς) προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να συμμετέχουν στο συνέδριο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, παρουσιάζοντας "διά της ανάρτησης" ερευνητικά αποτελέσματα. Λόγω περιορισμών του χώρου, οι εργασίες αυτής της κατηγορίας δεν θα αναρτηθούν σε ορθοστάτες ή στους τοίχους του συνεδριακού, αλλά θα περιληφθούν στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου- ως δημοσιεύσεις, και απο τον τόμο θα γίνεται η μελέτη τους από τους σύνεδρους και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της μη ανάγκης φυσικής παρουσίας του ή των συγγραφέων τους στο συνέδριο. Αν όμως το επιθυμούν, μπορούν να παραβρεθούν στις εργασίες του συνεδρίου ως απλοί σύνεδροι.


Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι συμμορφωμένες απόλυτα με το πρότυπο μορφοποίησης, να μην υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό σελίδων κάθε κατηγορίας, να μην περιέχουν δυσδιάκριτες εικόνες (σε σμίκρυνση), ούτε οι πίνακες να εκτείνονται πέραν των καθορισμένων ορίων/περιθωρίων της σελίδας.

Η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται στον προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό σελίδων εργασίας κάθε κατηγορίας.

Η μη συμμόρφωση στο δοσμένο πρότυπο μορφοποίησης συνεπάγεται μη αποδοχή εξέτασης της εργασίας.